การศึกษาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิตครูในเชิงความตระหนักและการปฏิบัติ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "เจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 297-307
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 213-252
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Environmental Attitudes and Behavior of Student Teachers: A Note for Environmental Education Course", The International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013), 9 - 11 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย