อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดต่อลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของความชุกชุมของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year National Journal 4
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 59-72
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 620-631
2014 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The Coastal Water Quality Change by Effluent Discharging from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System: The King’s Royally Initiated Environmental Research and Development Project, Phetchaburi province, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 58-65
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Khowhit, exW. Inkapatanakul, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Chunkao, exO. Chueawong , inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Chanwong, exC. Nimpee , "Effluent from Royal LERD Wastewater Treatment Systems to Furnish Nutrients for Phytoplankton to Generate the Abundance of Hard Clam (Meretrix spp.) on Muddy Beach", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2015 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSateinpong Khowhit, exWasin Inkapatanakul, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuchaya Sawetvanichkul, exEkachai Budda, exSiriphatthar Phonlar, exOrrathai Chueawong, exChulabut Chanthasoon, exNoppawan Semvimol, exChatri Nimpee, "Ecological Factors and Quality of Hard Clam (Meretrix spp.) Habitation in Laem Phak Bia Coastal Area Receiving Effluent from Phetchaburi Community Wastewater Treatment Plant", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย บุดดา, "ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 25 - 27 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, exรศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความชุกชุมของหอยบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย