การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารผสมระหว่างเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และน้ำมันกะเพราสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอย