โครงการศึกษาพัฒนา ปรับปรุง บำรุง รักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2560