โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน RPB ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายจิตกร ประสมศรี, "Cyclic Pore Water Pressure Generation and Stiffness Degradation in Compacted Clays", JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 142, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 04015060-1-0401506013