อิทธิพลของความหนาแน่นต้นพืชที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างอาหารสัตว์