ประสิทธิภาพการบำบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exTitirat Rattanawongwiboon, exRatchanewan Puingam, "Radiosensitivity of Vetiver to Acute and Chronic Gamma Irradiation", Kasetsart Journal (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 383-393