การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด