การปรับปรุงสมบัติของดินลูกรังโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ผสมถ่านชีวมวล

Publish Year National Journal 1
2014 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญาพร เผ่ามงคล , exสุวิมล ทุมวารี , "การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินลูกรังและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 700-707
Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developing the quality of organic fertilizers from chicken manure by using biochar", PSSST Annual Meeting and Scientific Conference, 7 พฤษภาคม 2014 - 9 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 1
2014 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญาพร เผ่ามงคล , exสุวิมล ทุมวารี , "การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินลูกรังและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน", ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 15, 27 - 28 มกราคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย