การศึกษาพฤติกรรมและอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Girder