บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2012, หน้า 86-116
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "บทบาทนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนกรณีศึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์", การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5, 16 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย