การศึกษาแนวทางในการเลือกสารทำความเย็น

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK O Suen, "Simulation of potential refrigerants for retrofit replacement", ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1146-1151
Publish Year National Journal 3
2013 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางในการเลือกสารทำความเย็นทดแทน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (วสท.), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 22-28
2012 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK O Suen, "Influence of heat transfer fluid conditions in a condenser on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 1: condenser)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2012
2012 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK O Suen, "Influence of heat transfer fluid conditions in an evaporator on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 2: evaporator)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2012