การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการค้าปลีก

Publish Year National Conference 1
2012 exปิยะธิดา สิทธิยศ, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การบริหารลูกค้าสัมพันธ์: กรณีศึกษาของบัตร The ONE Card ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 19 - 20 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย