ผลของสภาวะเครียดต่อการรอดชีวิต และการปรับตัวของ Listeria monocytogenes ในน้ำนม

  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2554-2555)

  • inดร.รชา เทพษร, อาจารย์

  • inดร.รชา เทพษร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์