การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น