คำภาษาต่างประเทศในนิตยสารข่าว

Publish Year National Journal 1
2015 inนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คำภาษาต่างประเทศในนิตยสารข่าว", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 163-184