โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่เชื่อมโยงการตลาด

Publish Year National Journal 1
2013 inนายภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรอบแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 329-364