การศึกษาแนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกรอบวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรม