การศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของชุดดินต่างๆ ที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชคลุมดินในแปลงผลิตพืชเกษตร พื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์