การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้แบบกลุ่ม (Group Investigation) ในรายวิชาบริโภคศึกษาสำหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Students’ Learning Activities with Contemplative Education to Promote Group Investigation in Consumer Education Subject for Business and Computer Education Students, Faculty of Education, Kasetsart University", The World Association of Lesson Studies (WALS 2012) วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์, 26 - 28 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Students' Learning Activities with Contemplative education to Promote Group Investigation Process in Consumer Education Subject for Business and Computer Education Students' at Bachelor Degree Level, Faculty of education, Kasetsart University, Thailand", 8th Biennial Conference of the Comparative education Society of Asia (CESA2012), 8 - 11 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย