พฤติกรรมการคืนสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการคืนสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics Journal) , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 47-61
Publish Year National Conference 2
2017 exวรารัตน์ จันทร์ถมยา , inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการส่งพัสดุภายในประเทศจากกรุงเทพมหานครด้วย เคอรี่ เอ็กซ์เพรส", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "ผู้บริโภคกับนโยบายการคืนสินค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย