การจำลองกระบวนการในการทดลองแทปแบบปั๊มโพรบ

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPongboutr, N., exYablonsky, G.S., exConstales, D., exJarungmanorom, C., exSoikham, W., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Independence of active substance profiles from the pulse response experimental procedure", AIChE Journal, ปีที่ 59, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 3574-3577
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exLadawan Wandee, "การจำลองแบบกระบวนการเร่งปฏิกิริยาในการทดลองแทปแบบปั้มโพรบที่ตัวเร่งปฏิกิริยามีรูพรุน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 24 - 25 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย