การประเมินความเสียหายของคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด Plank Girder และการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกจริง