การสร้างและการแสดงออกของโปรตีนลูกผสมของไลโปโปรตีนและโปรตีนของเชื้อเลปโตสไปราเพื่อศึกษาโอกาสเป็นวัคซีนหน่วยย่อยในการป้องกันโรคเลปโตสไปรา