ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอาคารพักอาศัยในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exSurapong Chirarattananon, "Impact of Climate Change on Energy Use and CO2 Emission for Residential Buildings in Thailand", The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-07), 21 - 22 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย