โครงการจัดทำสื่อการสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ