การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของมะม่วงสุกหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อแปรรูปเป็นมะม่วงพิวเร่

Publish Year International Journal 1
2014 exLedeker, CN, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exChambers, DH, exAdhikari, K, "Comparison of sensory attributes in fresh mangoes and heat-treated mango purees prepared from Thai cultivars", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 138-144