โครงการศึกษาการใช้ autologous mesenchymal stem cell เพื่อการรักษาอาการไขสันหลังบาดเจ็บในสุนัข

Publish Year National Journal 1
2016 exนภัทร ณัทธรมานิต, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Derivation of neural stem cells from neonatal dogs", Journal of applied animal science, ปีที่ 9, ฉบับที่ Supplement, มกราคม 2016, หน้า 11-13
Publish Year International Conference 1
2014 exนภาพร วิรัทธิโกวิท, exปิยนาท เทียนเล็ก, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vivo tracking of superparamagnetic iron-oxide nanoparticles labeled canine adipose-derived stromal cells.", The 39th International Conference on Veterinary Science (ICVS 2014) , 17 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exนภาพร วิรัทธิโกวิท, exปิยะนาท เทียนเล็ก, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Labeling canine adipose-derived stem cell with superparamagnetic iron oxide nanoparticles", The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 29 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย