โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2556

Publish Year National Journal 1
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เทศบาลนครปากเกร็ด", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 234-256
Publish Year National Conference 4
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพายัพ พยอมยนต์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด: การศึกษาเชิงคุณภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 "เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ" ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 19 - 20 ธันวาคม 2016, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย