โครงการสำรวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และรูปแบบธุรกิจของบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)