เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

Publish Year International Journal 1
2013 exPerret, SR, exThanawong, K, exBasset-Mens, C, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "The environmental impacts of lowland paddy rice: A case study comparison between rainfed and irrigated rice in Thailand", CAHIERS AGRICULTURES, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, กันยายน 2013, หน้า 369-377
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exAtinit Tomnantong, "Carbon Footprint of IQF Peeled Tail-On Breaded Shrimp (Litopenaeusvannamei):How Big is It Compared to Other Aquatic Products?", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 31-36