การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ