งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการ ปี 2556