อิทธิพลของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากใบชาต่อคุณค่าทางโภชนะของกากถั่วเหลืองสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inนายนาม บัวทอง, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, "effects of soybean meal treated with green tea marc crude extract on oxidative status and milk production of dairy cows", the 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 27 - 29 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inนายนาม บัวทอง, "Influence of crude extract product from green tea marc on antioxidative status and performance of transition dairy cows", Internation Society for Southeast Asian Agricultural Science (2014ISSAAS) Conference , 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวนารีรัตน์ สอาดเอี่ยม, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inนายนครไชย อันชื่น, "อิทธิพลของการใช้กากถั่วเหลืองที่ ทรีตด้วยผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาในอาหารผสมครบส่วนต่อการสะสมไนโตรเจน และสมรรถภาพการผลิตของแกะระยะรุ่น.", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 , 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย