การประเมินความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของไม้สัก (Tectona grandis Linn. f.) ในป่าสักนวมินทรราชินี (ลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย) และพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอในส่วนคลอโรพลาสต์จีโนม