การผลิตผลิตภัณฑ์สารหอมระเหยจากข้าวหอมมะลิหุงสุกด้วยเทคนิคเอนคปซูเลชัน