การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพฝักวานิลลาบ่มในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางโดยใช้ตู้บ่มฝักวานิลลา เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้ และหลักการจีเอ็มพี

Publish Year International Journal 1
2016 exThitima Wongsheree, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exChalermchai Wongs-Aree, exThongtheing, T., "Vanilla content evaluation in cured bean by near-infrared technique", Acta Horticulturae, ปีที่ 1119, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 297-304
Publish Year National Journal 1
2013 exพีรณัฐ ทวีชลพิสิฐ, ex วรรณพร พงษ์อภัย, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมชัย วงษ์อารี, exธิติมา วงษ์ชีรี, exกานดา เลิศลดาลักษณ์, "การตรวจสอบปริมาณสารวานิลลินในฝักวานิลลาบ่มอย่างไม่ท าลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 281-284
Publish Year International Conference 1
2016 exWongsheree, T., inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exWongs-Aree, C., exThongtheing, T., "Vanilla content evaluation in cured bean by nearinfrared technique", Acta Horticulturae, 1 มกราคม 2016