การศึกษาประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์