การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน

Publish Year International Journal 6
2015 exKanto, Uthaiwan, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "Promotive Effect of Priming with 5-Aminolevulinic Acid on Seed Germination Capacity, Seedling Growth and Antioxidant Enzyme Activity in Rice Subjected to Accelerated Ageing Treatment", PLANT PRODUCTION SCIENCE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2015, หน้า 443-454
2014 exUthaiwan Kanto, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "Rice Seed Priming with Swine Manure Extract to Ameliorate Vigor and Nutrient Status of Seedlings", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 333-374
2013 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exNgennoy, S., "Effect of magnesium and manganese sprays on spad readings and chlorophyll content of chlorotic leaves of jackfruit", Acta Horticulturae, ปีที่ 984, ฉบับที่ -, เมษายน 2013, หน้า 163-170
2012 exอุทัยวรรณ คันโธ, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Swine Manure Extract by Foliar Application and Soil Drenching on Soil Chemical Properties and Variable Soil Strengthof Cassava Planted Soils", Kasetsart Journal:Natural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 24-32
2012 exKanto, U., inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "EFFECT OF SWINE MANURE EXTRACT ON LEAF NITROGEN CONCENTRATION, CHLOROPHYLL CONTENT, TOTAL POTASSIUM IN PLANT PARTS AND STARCH CONTENT IN FRESH TUBER YIELD OF CASSAVA", Journal of Plant Nutrition, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2012, หน้า 688-703
2011 exUthaiwan Kanto, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exรศ.ยงยุทธ โอสถสภา, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Swine Manure Extract by Foliar Application and Soil Drenching on Dry Matter and Nutrient Uptake of Cassava", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 995-1005
Publish Year International Conference 2
2016 exNoppawan Jaikhum, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exDr. Gautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remediation of Arsenic from Mae Moh Leonardite, Lampang Province by Washing Technique for Possible Application in Agriculture", The 5th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management (EEAT), 11 - 13 พฤษภาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exDr. Gautier Landrot, exSuchada Pochadom, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical Properties, Arsenic Distribution and Remediation in Leonardite from Mae Moh Mine, Thailand, for Possible Use as Soil Amendment", The 20th World Congress of Soil Science (20WCSS), 8 - 13 มิถุนายน 2014
Publish Year National Conference 1
2013 exสุชาดา โภชาดม, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลยุทธ สุขสมิติ, exคณพล จุฑามณี, exGautier Landrot, "การศึกษาลักษณะทางเคมีของลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแร่ลิกไนต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร", Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. 5-7 February, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย