ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดอาชญากรรม

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดอาชญากรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย