การสร้างออนโทโลยีกฎหมายไทยและการค้นคืนคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยอัลกอริทึมแอนท์โคโลนี

Publish Year International Journal 3
2012 exวิสิทธ์ บุญชุม, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "ATOB algorithm: an automatic ontology construction for Thai legal sentences retrieval", Journal of Information Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 37-51
2011 exTantisripreecha, T., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Creating rules using abduction for legal reasoning by logic programming", Lecture Notes in Business Information Processing, ปีที่ 97 LNBIP, มิถุนายน 2011, หน้า 282-293
2010 exBoonchom, V.-S., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Legal ontology construction using ATOB algorithm", Lecture Notes in Business Information Processing, ปีที่ 57 LNBIP, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2010, หน้า 268-279