โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ