บทบาทของการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของไทยที่มีต่อการขจัดความยากจน

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Can Thai Communicty business Management Alleviate Poverty?", International Journal of Multidisciplinary Thought, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 2(3), ธันวาคม 2012, หน้า 243-250
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Role of Thai Community Business Management on Poverty Alleviation", Role of Social Business on Poverty Alleviation, 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2012, Saga ญี่ปุ่น
2012 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์, "Can Thai Community Business Management Alleviate?", “International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic disciplines in Paris” , 16 - 19 เมษายน 2012, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส