การใช้ถั่วอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืชเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้สภาพดินลูกรัง

Publish Year National Journal 4
2015 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชยานันท์ หนองใหญ่ และอนุรัตน์ เรียมแสน, "การใช้พืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินลูกรัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 635-642
2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินลูกรังอย่างยั่งยืน", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2013, หน้า 31-39
2012 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อ้อยอาหารสัตว์ (Forage sugarcane, Forage-cane) พืชทางเลือกเพื่อการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ขาดแคลนอาหารหยาบ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2012
2011 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลูกพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนพืชหลัก : ระบบการปลูกพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 302-315