การศึกษาผลกระทบของระบบเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์

Publish Year National Conference 10
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exพงษ์พันธ์ นุ่มน้อย, "การพัฒนาระบบแสดงผลและวิเคราะห์ไฟล์บันทึกการใช้งานของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 23 - 25 กรกฎาคม 2014, หันตรา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2013 exอำนาจ ตั้งกีรติกุล, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้อาร์เอฟไอดี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2012 exสุภัธฎค์รดา บัวบุญเลิศ , inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "โปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายและตรวจจับการบุกรุกภายในเครื่องคอมพิวเตอร์", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีครั้งที่ 2 (CSIT 2012), 23 มีนาคม - 23 เมษายน 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 exไกรฤกษ์ มโนพัฒนกร, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบตรวจสอบและการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีครั้งที่ 2 (CSIT 2012), 23 มีนาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2012 exเอกวุฒิ ไชยรัตน์, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การใช้วิธีอาณานิคมมดในการตั้งค่าน้ำหนักให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, 9 - 10 พฤษภาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exจารุ สถิตานุชิต, "การพัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุกแบบDoS บนเครือข่ายแลน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนายจักรกฤษ ไกรประสิทธิ์ถาวร, "ระบบติดตามตำแหน่งบนเครือข่ายไร้สาย", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนายณัฐกุล หาญกิตติกาญจนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การจัดการจราจรข้อมูลบนโครงข่ายไอพี โดยการกำหนดค่าน้ำหนักเส้นทาง ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนายพงศธร เกิดผลทวี, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบวิเคราะห์การจราจรข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 13 กรกฎาคม 2012, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exวัฒนพงศ์ ประสิทธิเม, "การศึกษาผลกระทบต่อระบบเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับไฟร์วอลล์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย