การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน กรณีศึกษาตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Publish Year National Conference 4
2012 inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเปราะบางและการปรับตัวของชุมชนต่อภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน", การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4, 7 กันยายน 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดทำยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน", Thailand Research Symposium 2011 Proceedings , 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดทำยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติของตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท", การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 3 , 16 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย