การศึกษาการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVatcharapol Sukhotu, exRavi Shankar, "Barriers of technology project: An interpretive model", The 21st International Conference on Management of Technology (IAMOT), 19 - 23 มีนาคม 2012, Hsinchu ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, exวัชรพล สุขโหตุ, exสุนันทา เสียงไทย, exวรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล, "แบบจำลองอุปสรรคสำหรับการหริหารโครงการทางเทคโนโลยี", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET 2012), 6 - 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย