การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดพันธุ์ควีน

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "การลดต้นทุนโลจิสติกส์การเพาะปลูกสับปะรดพันธุ์ควีนโดยประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 287-298
2013 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตรวมในโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 400-409
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "โลจิสติกส์สำหรับการวางแผนการเพาะปลูกสับปะรดพันธุ์ควีนโดยประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 (National operations research network conference 2012), 6 - 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย