การประเมินการสอนคำศัพท์ในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่แพร่ภาพออกอากาศในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2015 exBudsaba Kanoksilapatham , inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of TV vocabulary instruction broadcast in Thailand nationwide", The New English Teacher, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, ตุลาคม 2015, หน้า 108-126
2012 exรศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม, inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ย้อนพินิจการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา", ภาษาปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 69-88
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม, "Vocabulary instruction: Damage beyond expectation", The 31st Annual Thailand TESOL International Conference , 21 - 22 มกราคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม, "Assessment of Vocabulary Instruction TV Programs Broadcast in Thailand", The 9th Asia TEFL International Conference , 27 - 29 กรกฎาคม 2011, โซล สาธารณรัฐเกาหลี