การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระชายดำจากแหล่งพันธุกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุลชนิด ISSR